?
Userpic

Україна & Россия

Membership:
Moderated
Posting Access:
All Members
Ця спільнота присвячена цивілізованому діалогу між Україною та Росією, обговоренню політики, економіки, культури, історії та інших тем, що стосуються України та Росії.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТЬСЯ:

1)Писати одноманітні безглузді записи або ті, що не мають відношення до тематики спільноти. Можемо й покарати забороною на створення тем.


ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
1)Публікувати записи та коментарі про неповноцінність української/російської нації/мови/культури; шовіністично висловлюватися на адресу будь-яких етносів/націй/рас, а також професії/статі/віку/конфесії/сексуальної орієнтації.
2)Вимагати в записах та коментарях забанити користувача / змінити доглядача та взагалі обговорювати практику застосування правил доглядачами. Пишіть сюди: ukr_rus_mod.
3)Створювати записи, які неможливо коментувати (у зв’язку з забороною або приховуванням коментарів) та записи, що знаходяться під замком. Це правило не поширюється на спеціальні модераторські записи.
4)Будь-кому, окрім доглядачів, видаляти чужі коментарі, а також приховувати та заморожувати коментарі.
5.1) Розкривати в постах або коментарях IP-адреси члена спільноти.
5.2) Публікувати приватну інформації членів спільноти, якщо вони заперечують проти цього. Приватною інформацією вважається будь-яка інформація про користувача не доступна у відкритих джерелах.
6) Використовувати цю спільноту для рекламних цілей політичних організацій.
Пости, які нав'язливо привертають увагу до якоїсь політичної організації і/або покликані формувати чи підтримувати інтерес до неї, видаляються.
7) Імітувати в ході дискусії тупість і нерозуміння, приписуючи опонентові у відповідь на його цілком виразне твердження щось, чого опонент не cтверджував, закопуючи тим самим тему дискусії в словесному смітті. За подібні дії невідворотно послідує покарання баном (Спасибо юзеру hmelnicky за помощь в переводе этого пункта).
8) Публікація в спільноті більш ніж двох постів на день. Покарання: спочатку - попередження з видаленням посту, за повторне порушення - бан.
9) Публікувати так звані "наброси". Визначення "набросу" та інші деталі можна знайти тут: http://community.livejournal.com/ukr_rus_mod/60724.html".
10) Використовувати під час діалогу особисті образи на адресу опонента. В даному пункті під особистими образами маються на увазі тільки грубі лайливі слова, особливо матюки. Інші зауваження (вирази) які можуть здатися опоненту образливими (наприклад, що він працює в ЦРУ чи ФСБ) не є порушенням даного правила.
Також, забороняється образливо змінювати нікі членів спільноти (добавив _mamuda_ )
11) Писати коментарі, що не мають жодного стосунку до теми публікації (посту). Тобто забороняється спамити.
12) Маскувати посилання на свій чи сторонній веб-ресурс використовуючи теги lj-cut. Посилання на зовнішні ресурси мають бути наведені у явному вигляді.
13) Публікувати запозичений з інших джерел матеріал (зокрема історичні матеріали чи новини )без посилання на першоджерело.
14) Публікувати записи, що не мають відношення до тематики спільноти (наприклад присвячені Грузії, Америці, Ізраїлю, Третьому Рейху і іншим країнам) без прямого пояснення в записі чому цей запис має відношення до тематики спільноти ukrainerussia
15)Публікувати пости з автоматичним програванням відео чи аудіо.
16) Розміщувати довгі записи або записи, перенасичені малюнками / світлинами, без LJ-cut `а. Вірші дозволяються без LJ-cut `а тільки перший чотиривірш

ІНШЕ:
1)Якщо ви помітили порушення правил спільноти, повідомляйте відразу ж догладачам у коментарі до спеціального посту "Книга скарг і пропозицій" в спільноті. Майте на увазі, що ні модератор, ні помічники за всім доглянути не мають змоги, от тому допомога учасників дуже важлива.
2)Модератор, звичайно, намагається вирішити питання про порушення правил без покарання. Спочатку модератор або його помічник робить порушнику зауваження і пропонує змінити текст допису або видалити допис або коментар, текст яких містить порушення. Відмова від виконання вимог модератора є обтяжуючою обставиною і призводить до більш суворого покарання. До аналогічного результату (більш суворому покаранню) може призвести відмова виконати вимогу помічника модератора, якщо модератор погодиться з думкою помічника. Кожен, хто суперечитиме помічнику модература, має усвідомлювати, на який ризик він йде.
3) У випадку повторних порушень учасника може бути покарано без попередніх зауважень та прохань видалити допис або коментар, текст яких містить порушення.
4) Якщо модератор приймає рішення про покарання, він створює спеціальний запис, в якому дає посилання на ті записи і коментарі, в яких покараний учасник спільноти порушив правила, та вказує вид покарання і його строк.
5) В цій спільноті використовується два покарання за порушення її правил: бан і перемодерація. Другий вид використовується головним чином до "дописувачів", помічених у схильності до написання так званих "набросів".

Модерування відбувається в ukr_rus_mod.


Данное сообщество посвящено цивилизованному диалогу между Украиной и Россией, обсуждению политики, экономики, культуры, истории и других тем, касающихся Украины и России.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1)Писать однообразные бессмысленные или не имеющие отношения к тематике
сообщества записи. Можем и наказать запретом создавать темы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1)Писать посты и комментарии о неполноценности украинской/русской нации/языка/культуры; шовинистически высказываться в адрес каких-либо этносов/наций/рас, а также профессии/пола/возраста/религии/сексуальной ориентации.
2)Требовать в записях и комментариях сообщества забанить пользователя/сменить модератора и вообще обсуждать практику применения правил модератором. Пишите сюда: ukr_rus_mod.
3)Писать записи, которые невозможно прокомментировать (в связи с запретом или сокрытием комментариев) и записи, находящиеся под замком. Это правило не касается специальных модераторских записей.
4)Кому-либо, кроме модератора, удалять чужие комментарии, а также скрывать и замораживать комментарии.
5.1) Раскрывать в постах и комментариях IP-адреса членов сообшества
5.2) Публиковать приватную информацию членов сообщества, если они возражают против этого. Под приватной информацией здесь понимается любая информация о пользователе, не доступная в открытых источниках
6) Использовать это сообщество для рекламных целей политических организаций(деятелей). Посты, навязчиво привлекающие внимание к какой-либо политической организации(деятелю) и/или призванные формировать или поддерживать интерес к ней(нему), удаляются. Повторное нарушение правила карается баном на 1 день + 1 день за каждый случай рецидива.
7) Имитировать в ходе дискуссии тупость и непонимание, приписывая оппоненту в ответ на его вполне внятное утверждение нечто, чего оппонент не утверждал, и закапывая тем самым тему дискуссии в словесном мусоре. За подобные действия неотвратимо последует наказание баном.
8) Публиковать в сообществе больше двух постов в день. Наказание: сначала предупреждение с удалением поста, при повторном нарушении - бан.
9) Публиковать так называемые "набросы". Определение "наброса" и прочие детали можно увидеть тут: http://community.livejournal.com/ukr_rus_mod/60724.html.
10) Использовать в диалоге с оппонентом личные оскорбления в его адрес. Под личными оскорблениями в данном пункте понимаются только грубые бранные слова, особенно матерные. Другие замечания, которые могут показаться опоненту обидными (например, утверждение, что он работатет на ЦРУ или ФСБ), не являются нарушением этого правила.
Также, запрещено оскорбительно изменять ники членов сообщества (добавлено _mamuda_ )
11) Писать комментарии, не имеющие никакого отношения к тематике поста (спам).
12) Маскировать ссылки на свой или сторонний веб-ресурс используя теги lj-cut. Ссылки на внешние ресурсы должны быть представлены в явном виде.
13) Публиковать новостной, исторический и любой другой информационный материал без ссылки на первоисточник. Ссылка на сетевой ресурс должна быть кликабельной. (выделеное жирным шрифтом - это не согласованное с другими модераторами дополнение, которое ввел модератор cars_drive)
14) Писать посты, не имеющие отношения к тематике сообщества (например посвященные Грузии, Америке, Израилю, Третьему Рейху и другим странам) без прямого объяснения в топике почему этот пост имеет отношение к тематике сообщества ukrainerussia.
15) Публиковать посты с автоматическим проигрыванием видео или аудио.
16) Помещать длинные записи или записи, перенасыщенные картинками без LJ-cut`а. Стихи допускаются без LJ-cut`а только первое четверостишие

ПРОЧЕЕ:
1) Если вы заметили нарушение правил сообщества, сообщайте сразу же смотрителям в комментарии к специальному посту "Книга жалоб и предложений" в сообществе . Учтите, что ни модератор, ни его помощники за всем уследить не в состоянии, так что помощь участников очень важна.
2) Модератор обычно стремится решить вопрос о нарушении правил без наказания. Сначала модератор (или его помощник) делает нарушителю замечание и предлагает изменить текст записи или удалить запись или комментарий, текст которых содержит нарушение. Отказ от выполнения требования модератора является отягощающим обстоятельством и приводит к более суровому наказанию. К аналогичному результату (более суровому наказанию) может привести отказ выполнить требование помощника модератора, если модератор согласится с мнением помощника. Всякий, кто перечит помощнику модератора, должен осознавать, на какой риск он идет.
3) В случае повторных нарушений участник может быть наказан без предварительных замечаний и просьб удалить запись или комментарий, текст которых содержит нарушение.
4) Если модератор принимает решение о наказании, он создает специальную запись, в которой дает ссылки на те записи и комментарии, в которых наказанный участник сообщества нарушил правила, и указывает наказание и его срок.
5) В этом сообществе применяется два наказания за нарушение его правил: бан и премодерация. Второй вид применяется главным образом к "сообщникам", замеченным в склонности к написанию "набросов".

Модерирование осуществляется в сообществе ukr_rus_mod.

Statistics