January 23rd, 2011

синяя
  • iglusha

Книга Буття Українського Народу

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJkBe87g1rKwX9cKc4h4zrXdBs4PbNHfTXScwyJUY8PZ1X1wsXXqFQ0Ud11GcmhJ4VDR6iYTwUI3rirAw6zfwslL1SQoo_x8P73d4ZnxCUaGDA1VIXTERCfs?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblVxNlVpSUg3MXIydXZKNDZVY3pNTjNaVXZMaHFGWDdmdTVvX3RONXF4N2JYclByLTZwbVZpa2FndHhLOUc4bk0wZUl3dlRDaDNwSmNycXl3bFA1bkgzTXFTT2FMbkMzUlN2ek5kY3pxMmo&b64e=2&sign=c094b120bd1b2cd8bf361c16acff5d03&keyno=8&l10n=ru&mc=2584
[90] І одбилась Україна од Московщини, і не знала, бідна, куди прихилить голову.
И отпала Украина от Московщины, и не знала, бедная, куда приютить голову.

[91] Бо вона любила і поляків, і москалів як братів своїх і не хотіла з ними розбрататися, вона хотіла, щоб всі жили вкупі, поєднавшись як один народ слов’янський с другим народом слов’янським, а ті два с третім, і було б три Речі Посполиті в однім союзі нерозділимо і несмісимо по образу Тройци божой нероздільной і несмісимой, як колись поєднаються між собою усі народи слов’янські.
Ибо она любила и поляков, и великороссиян как братьев своих и не хотела с ними разбрататься, а хотела она, чтоб все жили вместе, соединившись как один народ славянский с другим народом славянским, а эти два соединились бы с третьим, и было бы три Речи Посполитые в одном союзе неразделимо и несмесимо по образу Тройцы божественной нераздельной и несмесимой, как некогда соединятся между собой все народы славянские.

[92] Але сього не второпали ні ляхи, ні москалі.

І бачуть ляцькі пани і московський цар 485, що нічого не зробить з Україною, і сказали поміж собою: не буде України ні тобі, ні мені, роздеремо її по половині, як Дніпр її розполовинив, лівий бік буде московському царю на поживу, а правий бік — польським панам на поталу.
Но этого не поняли ни ляхи, ни великороссияне.

И видят 486 польские паны и московский государь, что ничего они не сделают с Украиною, и сказали между собою: не будет Украины ни польским панам, ни московскому царю; раздерем ее на две половины по течению Днепра, который разделяет ее пополам; левый берег будет московскому царю на поживу, а правый берег — польским господам на обдирание.

[93] І билась Україна літ п’ятдесят, і єсть то найсвятіша і славніша война за свободу, яка тільки єсть в Історії, а розділ України єсть найпоганіше діло, яке тільки можна знайти в історії.
И билась против этого Украина лет пятьдесят; это святейшая и славнейшая война за свободу, какой подобная едва ли есть в истории, а разделение Украины есть гнуснейшее дело, какое только можно отыскать в истории.

[94] І вибилась з сил Україна, і вигнали ляхи козацтво з правого боку Дніпрового, і запановали пани над бідним остатком вольного народу.
Украина потеряла силы, и изгнали поляки казачество с правой стороны Днепра, и властвовали паны над нищими остатками вольного народа.

[95] А на лівім боці ще держалось козацтво, але час од часу попадало у неключиму неволю московському цареві, а потім петербургському імператорові, бо останній цар московський і первий імператор петербурзький положив сотні тисяч в канавах і на костях збудував собі столицю.
А на левой стороне долее держалось казачество, но час от часу подпадало в неключимую неволю московского царя, а потом петербургского императора, ибо последний царь московский и первый император петербургский положил сотни тысяч в каналах и на костях их построил себе столицу.

[96] А німка цариця Катерина, курва всесвітня, безбожниця, убійниця мужа свого, востаннє доконала козацтво і волю, бо, одібравши тих, котрі були в Україні старшими, наділила їх панств[ом] і землями, понадавала їм вольну братію в ярмо і поробила одних панами, а других невольниками.
А немка царица Катерина, распутница всесветная, безбожница, мужеубийца, кончила казацтво и свободу, ибо, отобравши тех, которые были в Украине старшинами, наделила их дворянством и землями и отдала им вольную их братию в ярмо, одних поделала господами, а других рабами.

[97] І пропала Україна. Але так здається.
И погибла Украина. Но так только кажется.

[98] Не пропала вона, бо вона знати не хотіла ні царя, ні пихи, а хоч і був цар, та чужий, і хоч були пани, та чужі; а хоч з української крові були ті виродки, одначе не псовали своїми губами мерзенними української мови і самі себе не називали українцями, а істий українець, хоч був він простого, хоч панського роду, тепер повинен не любити ні царя, ні пана, а повинен любити і пам’ятовати єдиного бога Іісуса Христа, царя і пана над небом і землею. Так воно було прежде, так і тепер зосталось.
Не погибла она, ибо она не хотела знать ни царя, ни господина; а хотя и был царь над нею, но чуждый, и хотя были дворяне, но чужие; а хотя из украинской крови эти выродки, однако они не сквернят своими подлыми устами украинского языка и сами себя не называют украинцами, а истинный украинец, будет ли он происхождения простого или дворянского, должен не любить ни царя, ни господина, а должен любить и помнить одного бога Иисуса Христа, царя и господина неба и земли. Так было прежде, так и теперь продолжается.

[99] І Слов’янщина хоч терпіла і терпить неволю, та не сама її сотворила, бо і цар, і панство не слов’янським духом сотворено, а німецьким або татарським. І тепер в Росії хоч і є деспот цар, одначе він не слов’янин, а німець 487, тим і урядники у його німці; оттого і пани хоч і єсть в Росії, та вони швидко перевертуються або в німця, або в француза, а істий слов’янин не любить ні царя, ні пана, а любить і пам’ятує одного бога Іісуса Христа, царя над небом і землею. Так воно було прежде, так і тепер зосталось.
И Славянщина хотя терпела и терпит неволю, но не сама сотворила неволю, ибо царь и дворянство не славянского духа изобретения, а немецкого и татарского. И теперь в России хотя и есть деспот царь, однако он не славянин, а немец и чиновники у него немцы, оттого и дворяне хотя и есть в России, но они скоро переделываются в немцев или французов, а истинный славянин не любит ни царя, ни господина, а любит и помнит одного бога Иисуса Христа, царя неба и земли. Так было прежде, так и теперь продолжается.

[100] Лежить в могилі Україна, але не вмерла.
Лежит Украина в могиле, но не умерла.

[101] Бо голос її, голос, що звал всю Слов’янщину на свободу і братерство, розійшовся по світу слов’янському. І одізвався він, той голос України, в Польщі, коли З мая постановили поляки 488, щоб не було панів і всі були б рівні в Речі Посполитій; а того хотіла Україна за 120 літ до того.
Ибо голос ея, который призывал всю Славянщину к свободе и братству, разошелся по миру славянскому и отозвался он, этот голос Украины, в Польше, когда 3 мая поляки постановили, чтоб не было между ними господ, чтоб все были равны в Речи Посполитой; а этого хотела Украина еще за 120 лет перед тем.

[102] І не допустили Польщу до того, і розірвали Польщу, як прежде розірвали Україну.
И не допустили к тому Польшу; разорвали Польшу, как прежде разорвали Украину.

[103] І се їй так і треба, бо вона не послухала України і погубила сестру свою.
Так Польше и нужно, ибо она не послушалась тогда Украины и погубила сестру свою.

[104] Але не пропаде Польща, бо її збудить Україна, котра не пам’ятуєть зла і любить сестру свою так, якби нічого не було між ними.
Но не погибнет Польша, ибо ее пробудит Украина, которая не помнит зла и любит сестру свою так, как будто ничего не было между ними.

[105] I голос України одізвався в Московщині, коли після смерті царя Олександра хотіли руські прогнати царя і панство і установити Речь Посполиту, і всіх слов’ян поєднати по образу іпостасей божественних нерозділимо і несмісимо; а сього Україна ще за двісті років до того хотіла.
И голос Украины отозвался в Московщине, когда по смерти царя Александра русские хотели изгнать царя и дворянство уничтожить, учредить республику и всех славян соединить с нею по образу божественных ипостасей нераздельно и несмесимо; а этого Украина хотела и домагалась еще за 200 лет перед тем.

[106] І не допустив до того деспот: одні покончили живот свій на шибениці, других закатували в копальнях, третіх послали на заріз черкесові.
И не допустил до того деспот; одни кончили жизнь на виселице, других замучили в рудокопнях, третьих отдали 489 на убой черкесам.

[107] І панує деспот кат над трьома народами слов’янськими, править через німців, псує, калічить, нівечить добру натуру слов’янську і нічого не зробить.
И царствует деспот над тремя славянскими народами, правит ими посредством немцев, заражает, калечит, уничтожает добрую природу славянскую, но ничего он не сделает.

[108] Бо голос України не затих. І встане Україна з своєї могили, і знову озоветься до всіх братів своїх слов’ян, і почують крик її, і встане Слов’янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні крепака, ні холопа — ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії, ні у хорутан, ні у сербів, ні у болгар.
Ибо голос Украины не умолкнул. Встанет Украина из своей могилы и опять воззовет к братьям славянам, и услышат воззвание ея, и восстанет Славянщина, и не останется ни царя, ни царевича, ни князя, ни графа, ни герцога, ни сиятельства, ни превосходительства, ни пана, ни боярина, ни крестьянина, ни холопа ни в 490 Велик[ой] России, ни в Польше, ни в Украине, ни в Чехии, ни у хорутан, ни у сербов, ни у болгар.
кот в шапке
  • belvol

Страна Роксолан и товара для европейских борделей

Как из украинок воспитывают проституток для Европы.


Одна моя знакомая, прожившая около 12 лет в Италии, рассказывала — «Все нормально, общаешься с людьми, дружишь. До тех пор, пока не расскажешь, что ты из Украины. Как расскажешь — так и начинается...»

Что «начинается», спросите вы? Может быть, итальянцы начинают в экстазе руки целовать или просят украинку вслух почитать Кобзаря? Нет, не начинают. Взгляд становится наглым, в глазках-маслинах блеск нездоровый появляется.

И женщины итальянские сразу напрягаются, а от некоторых можно запросто в спину услыхать емкое и хлестко-оскорбительное — «batona!»

Лучшие шлюхи в мире.

Из официальных данных, опубликованных Международной организацией миграции, следует, что каждая 4-я проститутка Европы родом с Украины.

Collapse )
  • belvol

Геноцид поляков УПА

Вот реальный геноцид — истребление по национальному принципу, а не «голодомор», придуманный на фундаменте гуманитарной катастрофы певцами свидомости. Под катом много фотопримеров зверств УПА на территории Польши. Есть ли оправдания «воинам третьей стороны в Великой Отечественной»?

3.jpg

 
ЛИПНИКИ (LIPNIKI), повят Костополь, воеводство луцкое. 26 марта 1943. Житель колонии Липники – Якуб Варумзер без головы, результат резни, совершённой под покровом ночи террористами ОУН-УПА (OUN-UPA). В результате этой резни в Липниках погибли 179 польских жителей, а также поляков из окрестностей, ищущих там укрытие. Это были преимущественно женщины, старики и дети (51 – в возрасте от 1 до 14 лет), 4 укрываемых еврея и 1 русская. Было ранено 22 человека. Идентифицированы по имени и фамилии 121 польская жертва – жители Липник, которые были известны автору. Также лишились жизни трое агрессоров. Фотограф Сарновски – вышеуказанная фотография, а также дальнейшие, касающиеся Липник. Вышеуказанная фотография, а также следующие, относящиеся к Липникам, опубликованы благодаря Александру Куряту.
Collapse )

они хотят войны


Ростислав Новоженец

Экс-депутат Львовского облсовета: Украина должна вернуть себе все этнические земли

Украина должна стремиться к тому, чтобы вернуть себе все этнические земли. Такое мнение высказали участники львовского вече, сообщает Zaxid.net.
"Говоря сегодня о Соборности, мы в основном говорим о единении Востока и Запада, но это - не совсем так, поэтому создатели Акта Соединения вкладывали в слово Соборность объединение всех украинских этнических земель в одном украинском государстве", - отметил в своем выступлении президент Благотворительного фонда Украина-Русь Ростислав Новоженец, напомнив, что в 1919 году территория Украины была на 60% больше, чем сегодня.

Collapse )
ведмідь

Повії з Росії в Європі

От мене завжди цікавило питання - чому ісконніки такі "вузькоокі" ? В тому сенсі, що вони мають перед собою тільки вузьке поле зору ?

Ну написали вони, про повій з України в Європі...так чому ж вони не глянуть скільки повій з Росії в Євпропі ?

А тіж самі дослідження показують, що на перщому місці повії з Румунії . Румунію прийгняли в ЄС і тому вона відтіснила Росію на друге почесне місце. Це нагадує ту людину яка бачить пилинку в оці сусіда і не бачить колоди в себе в оці

January 23, 2010
Where they come from:

1 Romania (3 in 2006) (12% of migrant total)
2 Russia (1) (9%)
3 Bulgaria (4) (8%)
4= Ukraine (2); Nigeria (5) (7%)
6 Brazil (8) (5%)
7= Belarus (7); Moldova; Poland (6); Hungary; Thailand (9) (4%)
Source: Tempep

Цікаво - ісконніки відчувають гордість за це ?

P.S. Исконники, прежде чем писать какую-то фигню про Украину, проверьте нет ли точно також же фигни (может даже большей) в России

Неужели в Партии Регионов и правда все так хреново?

Читаю сегодня форум сообщества  и балдею! Настроение "персонажа" из Харькова напоминает Тифозное. Когда Температура и кусают вши. Месяц  назад еще не было такой Истерии...
Кругом украинские праститутки!!!
Галичане - самые главные враги!
Львов - к ногтю!
Россия - "голова" всему..Империя, Держава! Сталин!
День Соборности отменить!
И кругом затаились Жыдобандеры! Они читают Тору "Памятку националиста", где все кроме них - объявлены Жывотными..

Я понимаю...Празднование Дня  Соборности Партия Регионов провалила. А вот случайно ли она это сделала?
Френдлента пестрит заголовками ПІД ОФІСОМ "РЕГІОНІВ" СТОЇТЬ НАТОВП. Вимагають грошей за мітинг
и видео, подобное этому...Точно Белвол взбесился, узнав себя в этом ролике.pic#108509455 министерство предупреждает

Виктор Захарченко, художественный руководитель Государственного академического Кубанского хора ..

"Когда начал заниматься сибирской песней, то понял, что я ее не знаю. Чтобы узнать, я поехал по деревням, послушать, как поют. Надо сказать, что в сибирских деревнях поют очень по-разному. Много переселенческих сел, поэтому в каждой деревне поют по-своему, в зависимости от того, откуда приехали люди. Тогда я начал докапываться, а что же есть коренная сибирская песня? Нашел."..... Вопрос знатокам: На каком языке какого народа должна звучать коренная искони русская сибирская песня? http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/03/477/72.html
Vova
  • azkij

(no subject)

Виктор Захарченко, художественный руководитель Государственного академического Кубанского хора

Когда я езжу по станицам кубанского края, встречаюсь со стариками — носителями украинского фольклора, спрашиваю: "Скажите, пожалуйста, а кто ж вы по национальности?" — “Та мы руськии…” — “Яки ж вы руськии? Вы ж балакать ни умиете по-руськи. Вы, може, украинци?” — “Та ни… Мы руськии, мы кубаньскии казаки…”
     Нравится это кому-то или нет, национальное самосознание коренных кубанцев таково. На Кубани не "размовляют", а "балакают", то есть говорят по-русски с большим процентом украинских слов. Так же и я в детстве "балакал". Украинские националисты, конечно, кипятятся, но слово "русский" и слово "казак" на Кубани — самые главные. Говоря высокопарно, кубанцы — неотъемлемая часть великого русского народа… Сегодня потомки запорожцев, переселенцев из Черниговской, Полтавской областей, выходцы с Дона и из центральных областей России есть плоть от плоти русские люди.
ржун

Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.

Завод «Ижмаш» все знают? Тот самый, неразрывно связанный с именем М.Т.Калашникова и автоматом АК-47.

Сообщаю радостную патриотическую весть: завод близок к банкротству. По данным интернет-журнала MoneyTimes, заявление в арбитражный суд Удмуртии о банкротстве ОАО "Ижмаш" подало ООО "Гремиха". Ну а пока суд да дело, в заводской столовой (!) уютно и с комфортом расположился… микс-клуб Money Honey. Нетрадиционной ориентации.

По данным Ижевского инфопортала, клуб работает по выходным в ночное время.

Темные лабиринты "Lucky Land" - это ЕДИНСТВЕННОЕ место в нашем городе, где можно уединиться со своей половинкой, скрыться от любопытных глаз!

Адрес: г. Ижевск, ул. Дерябина, 4
(здание Фабрики кухни № 2, территория заводоуправления ИжМаш)
Тел.: 8-919-911-33-86, 8-906-817-28-41
Сайт: www.mixclub.jimdo.com

Ночами, получается, фрезеровщики и иные лица нетрадиционной ориентации уединяются в столовой со своими половинками, а днем за теми же столами (возможно и из той же посуды) обедают надеющиеся на погашение долгов по зарплате простые работяги – сборщики автоматов.

Докатилась ты, Россия. Приехала. Вместе со всеми своими «понятиями».

http://ipvnews.org/ossin_article21012011.php по наводке таварисщча
синяя
  • iglusha

Все было встарь, все повторится снова

http://starosti.ru/key_article.php?keyword=%EA%E8%F8%E8%ED%E5%E2%F1%EA%E8%E9%20%EF%EE%E3%F0%EE%EC

"...
Таково мнение ученого-социолога. Возвращаясь к действию нашей толпы, нужно сказать, что погромщики состоят у нас преимущественно из пришлого великорусского элемента, Молдаване, как и малороссы, мало склонны к действия скопом, - гораздо менее чем великороссы, привыкшие к артельному и мирскому началам. Во время эпидемий это они устраивают "холерные бунты", в Крыму бьют татар, в Баку - персов, в Москве - студентов. Был бы предлог для молодецкой потехи - кулачного боя, - а бойцов они всегда поставят. [...]"

90 ЛЕТ НАЗАД МОСКОВСКАЯ ОПРИЧНИНА УБИЛА ЗНАМЕНИТОГО УКРАИНСКОГО КОМПОЗИТОРА

Леонтович Николай Дмитриевич (1 декабря 1877, Монастырок — 23 января 1921) — украинский композитор, хоровой дирижер, общественный деятель, педагог. Автор широко известных обработок украинских народных песен для хора «Щедрик», «Дударик», «Козака несут». Его обработка «Щедрика» известна во всем мире как рождественская колядка «Carol of the Bells»
...
В ночь с 22 на 23 января 1921 году композитор находился у своего отца в селе Марковка Гайсинского уезда, где был убит агентом ВЧК, который напросился в дом переночевать, назвавшись чекистом, который проводит борьбу с бандитизмом. Утром неизвестный ограбил дом, застрелив Николая Леонтовича и связав руки семье композитора. Текст рапорта, раскрывающий имя убийцы композитора был обнародован лишь в 1990-х годах
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

главнейший преступник украины

Филарет: Украину ведут к новому разделу между странами-соседями

Киев, Январь 21 (Новый Регион, Михаил Рябов) – Украину ведут к новому разделу между странами-соседями, заявил глава непризнанного в православном мире «киевского патриархата» отлученный от Церкви Михаил «Филарет» Денисенко.

«Сейчас мы видим попытки провозгласить единение украинских земель плодом действий Сталина – признанного украинским судом преступника. Такие идеи, во-первых, унижают значение многосотлетнего стремления украинского народа к единству, унижают его борьбу за единство и уничижают тех, кто пал в ней. Во-вторых, носители таких идей стремятся объяснить современную украинскую государственность лишь капризом истории и деятельностью Сталина, стремятся навязать мысль о «искусственности» независимой Украины, чем закладывают основу для желаемого для них в будущем распада нашей государственности», – говорится в обращении Филарета по случаю грядущего Дня соборности.

Collapse )
yoda

Названа самая пьющая нация в мире

Недавно проведенный масштабный опрос определил самую пьющую нацию в мире. Как ни странно, этот титул не достался ни русским, ни финнам, ни ирландцам, и тем не менее выбор был закономерен.

Самыми большими любителями заложить за воротник признаны британцы. Согласно результатам опроса, около 84% британцев потребляют алкоголь и эта цифра ставит их впереди планеты всей в плане возлияний. Для сравнения - среднее количество пьющих людей по всему миру составляет примерно 71%. У самого беднейшего народа Земли - индийцев когда-либо пробовали алкоголь только 27%.

Это исследование выявило, что каждый десятый британец выпивает каждый день. Это в два раза больше аналогичного показателя во Франции. При этом около 41% жителей Туманного Альбиона регулярно потребляют алкоголь. В то же время подобный средний параметр по всему миру составляет порядка 17%, а у Австралии - ближайших соперников Британии в питейном деле - 27%.

Отметим, что британцы уже давно зарекомендовали себя одними из самых страстных почитателей Бахуса. Это подтверждается многочисленными исследованиями и опросами. Так, исследование, проведенное в этом году компанией TNS Opinion по заказу Еврокомиссии, выявило, что британцы и ирландцы являются самыми пьющими европейцами.

Не отстают от взрослых жителей Британии и подростки: прошлогоднее исследование обнаружило, что последние потребляют алкоголь намного чаще своих сверстников из любой другой развитой страны. Особенно много пьют девочки Соединенного Королевства. Если число британских мальчиков в возрасте от 13 до 15 лет, которые напивались более двух раз в жизни, составляет 33% (что в два раза выше аналогичного показателя в других странах Европы), то в отношении девочек отрыв Британии от других регионов Старого Света оказался еще больше.

http://drinktime.ru/news/43147.shtml

Ура! Вперед до Європи!!!

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС КАЦАПУ

Исконники объясните мне парадокс.
Известно, что турки ближайшие родственники кацапов, тоже вышли из-за приУралья и заУралья, но в отличии от кацапов, более успешны и настойчивы в своих целях. Разгромили Византию, приняли латиницу, создали самый мощный флот в регионе, все к ним ездят отдыхать, сами являются второй по численности диаспорой в Германии, после евреев, уже в НАТО, рано или поздно будут в ЕС, более успешней борются с фундаментализмом разных толков, будь то мусульманское или схизматическое, и вообще успешные люди! Ну правда с климатом повезло больше, чем их северным собратам-кацапам, но ведь это в Совке только могли объяснять, что "во всем погода виновата". Сегодня эта причина безделья кажется просто смешной.
Вот почему так? Турки успешные, а кацапы нет? А не будь нефтегаза хантыманскийского, так вообще с протянутой рукой по миру шарились бы! Если поймем - сразу найдем путь как бедному москвитянину богатым стать, чтобы потекли у него молочные реки мимо кисельных берегов, чтобы скатерти самобранки сами в руки просились.

ps В моих вопросах абсолютно нет сарказма, если вы его заметили, то вопрос не ко мне, а к тому кто это заметил
pss По всем историческим вопросам родства кацапа и турка просьба к имперскому академику, меня просьба не нагружать детскими вопросами, читайте: http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=184074
psss Попутно другая проблема, у Турции 95 лет закрыта граница с Арменией(тот же вопрос голодомора) - и ничего живут люди, небо на голову не упало. Может проблема как раз и в этом тоже? Закрыть границу - и горя не знать. Границу РФ с Украиной конечно же.
синяя
  • iglusha

(no subject)

По многочисленным просьбам исконников выкладываю свое, посвященное Украине:
В глубине вчерашних дней белым-бело.
Пахнет кофе, чаем с мятой. Ни души.
Только небо заменяет потолок.
Согревай его собою, если жив.

Обтекай его собою как вода.
Ты живешь почти что вечность – терпишь боль.
Как известно, там, где кончился майдан
Поля не было. Терять чужую роль

В этом мире так легко, как честь терять.
Вещество – пространств набухших голоса
Вновь в обычный вид повернутые вспять
Обратит нам времена, и с криком «за»

Мы вернемся в настоящее. Струны
Колебаньем будем раны бередить
Здешней памяти, что в наших днях, заныв,
Будто из всех похороненных тел нить,

Нам закроет горизонт и неба гладь.
И окажется, мы, грешные, живем
Для того лишь только, чтобы ждать, рождать,
Хоронить своих покойников, в свой дом


Зазывать их, наполнять их пустотой
(Посмотри, как окружается Земля
Прорастающим сквозь соль её и гной
Нагнетаемым огнем), стонать, моля

О прощении, ответе на вопрос,
Как отсюда нам уйти: из точки той,
Где осталось отраженье старых гроз
С безобразным искаженьем запятой.

Колобродит время в каждом своем дне.
Колом станет всем нам (дайте только срок)
Это времечко. На донышке - на дне
Его будущего бездны видно впрок

Запасенное страданье. Потому
Вырывай себя с корнями из лучей
Света, если допускает где-то тьму
Он. Сиротства злая радость: ты ничей!

Но зато и находясь на зубьях вил
Этой жизни, для которой слишком мал,
Скажешь с твердостью, что мир ловил- ловил
Небесстрашного тебя, но не поймал.